města Benátky nad Jizerou

ROZHODNUTÍ KHS – odlouč. pracoviště RŮŽENKA

ROZHODNUTÍ
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“či „KHS“) jako orgán ochrany veřejného zdraví místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 82 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 258/2000 Sb.”) a věcně příslušný podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258, rozhodla v řízení vedeném podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o nařízení tohoto mimořádného opatření:
V ohnisku nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novým typem koronaviru SARSCoV-2, nacházejícím v mateřské škole na adrese: Dražická 43, 294 71 Benátky nad Jizerou při Mateřské škole města Benátky nad Jizerou, okres Mladá Boleslav se sídlem tř. Osvobozených polit. vězňů 241/18, 294 71 Benátky nad Jizerou, IČO: 70997527,

se zakazuje od 25.01.2021 do 02.02.2021 osobní přítomnost všech dětí mateřské školy a dále ukládá
povinnost před jejím znovuotevřením zajistit provedení  protiepidemického opatření.

Děkuji za pochopení

Pucandlová Jana